Peer-støttens resultater – erfaringer fra projekt peer-støtte i Region Hovedstaden

Rapporten viser at relationen peer-støtten giver borgeren forbundenhed til både andre personer tæt på og til samfundet generelt. Støtten indgyder håb og optimisme hos et stort antal borgere. Fremmer positiv opbygning af identitet uden selv-stigma. Mange borgere oplever mening med tilværelsen, blandt andet gennem opbygning af nye relationer til andre. Peer-støtten fremmer empowerment og giver borgeren nye handlekompetencer. Peer-støtten er et forbillede, der via levede erfaringer kan inspirere borgeren til at  definere egne mål og ønsker i tilværelsen.

 Om rapporten

Denne rapport sammenfatter resultater af 11 kvalitative interviews, der er lavet i med henblik på at samle erfaringerne fra Projekt Peer-Støtte i Region Hovedstaden samt med henblik på at understøtte og dokumentere effekten af projektet.

Projektet, der er et Satspuljeprojekt, har kørt fra 2015 – 2018 og er gennemført via et partnerskab mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Københavns kommune, Helsingør kommune og Rudersdal kommune samt Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det Sociale Netværk.

Der er to modeller for, hvordan peer-støtten udfoldes i projektet. 1) individuelle forløb. 2) gruppeforløb. Formålet med peer-støtten er at understøtte borgerens recovery-proces eller som det formuleres i rapporten:

”At inddrage mennesker med erfaringskompetencer i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykiske lidelser og derigennem understøtte recovery-processer og forbedre livsmuligheder for både de, der modtager peer-støtte samt de, der yder støtten.”(Johansen, 2018)

I rapporten undersøges for om peerstøtte understøtter borgernes personlige recovery? Og i så fald, hvordan? Her anvendes et analyseredskab – CHIME – som både fungerer som analyse, men ligeledes danner struktur i selve rapporten. Hermed er rapporten inddelt i delkonklusioner under analyseredskabets 5 kategorier: forbundethed, håb og optimisme, identitet, mening med tilværelsen og handlekompetence(Empowerment).

Delkonklusioner

Forbundethed

Borgerne oplever ifølge rapporten forskellige former for forbundethed med afsæt i relationen til peer-støtten. Den grundlæggende årsag til oplevelsen af forbundethed opstår i de fælles erfaringer og den tillid, der dannes som følge af den genkendelighed, der med afsæt i de fælles erfaringer, er mellem borgeren og peer-støtten.
-forbundethed til peer-støttemedarbejderen.
-forbundethed til øvrige gruppedeltagere.
-forbundethed til andre (familie, venner etc.).
-forbundethed til samfundet mere generelt.

Håb og optimisme

Ifølge rapporten indgyder peer-støtterne håb og optimisme hos et stort antal af de borgere de er relation til. Håbet anspores af, at peer-støtten er et levet eksempel, der viser, at det er muligt at leve et meningsfuldt liv med psykiske udfordringer. Borgerne inspireres til at finde ny mening i tilværelsen, hvilket fordrer recovery-processen.

Identitet

Ifølge rapporten fremmer peer-støtterne en mere positiv opbygning af identitet hos flere af borgerne. Det kommer til udtryk ved den a) mindskede grad af selv-stigma samt b) en udvikling af anerkendte sociale roller.

Borgernes oplevede selv-stigma bliver udfordret, fordi de i relationen med peer-støtten føler sig genkendt og forstået og hermed ikke alene. Samtidig skaber den større forståelse af egen historie og reaktionsmønstre ligeledes mindre selv-stigma. Derudover ses det, at peer-støtten, i kraft af sit eget positive eksempel, understøtter en oplevelse hos borgerne af, at de psykiske udfordringer også kan ses som en ressource, som de kan bruge til at hjælpe andre med at komme sig.

Ved at peer-støtterne møder borgerne som hele mennesker og ikke som diagnoser samt ved at sætte fokus på borgernes egne ressourcer, styrker det deres muligheder for at udvikle anerkendte sociale roller. Dette understøttes også ved at tilbyde borgerne muligheden for, at indgå i sociale relationer med andre som ved fx at drive en Recovery-cafe.

Dermed kan peer-støtterelationen, i kraft af sin egenskab til at mindske selv-stigma og fremme borgernes oplevelse af at være mennesker med ressourcer og kvaliteter, få en positiv betydning i forhold til borgernes udvikling af en positiv identitet.

Mening med tilværelsen

Under denne delkonklusion gøres opmærksom på, at det at skabe mening i tilværelsen er en kompleks og personlig proces for det enkelte menneske, hvilket rapporten ikke går ind i og ej heller beskriver.  Der fremsættes i stedet, hvilke særlige områder peer-støtten kan være med til at fremme og hermed hvilke faktorer, der kan være meningsskabende for borgerens tilværelse.

– opbygningen af relationer til andre mennesker.

– inspiration til ny mening med tilværelsen.
– opbygning af værdsatte sociale roller.
– (gen)finde mening med oplevelser og handlemønstre.
– indhold i hverdagen/noget at stå op til.

Handlekompetencer (Empowerment)

I rapporten differentieres der, i forhold til begrebet Empowerment, mellem a) at styrke borgernes ressourcer (betingelser for handling) og b) at støtte op om agency (målsætning og handling).

Der er ifølge rapporten sandsynlighed for, at Peer-støtte fremmer empowerment både ved at styrke borgernes ressourcer (betingelser for handling) og ved at støtte op om borgernes agency (målsætning og handling).

Styrkede ressourcer

Peer-støtten har indflydelse på to former for ressourcer – personlige ressourcer, som handler om håb, selvværd og selvtillid og instrumentelle ressourcer, som drejer sig om viden om konteksten og egen muligheder samt konkrete redskaber. Ved at skabe håb og mindske selv-stigma styrkes borgerens self-efficacy. Derudover har peer-støtten ligeledes mulighed for, at fremme borgerens egne succes-erfaringer, stedfortrædende erfaringer, social overtalelse og følelsesmæssige og fysiologiske tilstande med henblik på, at styrke borgernes self-effecacy. I rapporten argumenteres for, at der via en styrkelse af borgernes self-effecacy samtidig ses en styrkelse af empowerment. Det ses blandt andet, som et resultat af dette, at flere borgere har fået mod til, at kaste sig ud i nye ting som fx job eller uddannelse.

Derudover gøres herunder opmærksom på et potentielt uudnyttet potentiale i forhold til peer-støttens muligheder for at styrke de mere instrumentelle ressourcer, herunder fx at indhente viden om job- og uddannelsesmuligheder. Her opfordres til, at peer-støtten kan påtage peer-advocacy rollen i højere grad for aktivt at fremme viden og konkrete redskaber.

Det ses yderligere, at peer-støtten kan bidrage til, at borgerne kan tilegne sig nye redskaber og strategier i tilværelsen ved at formidle recovery-understøttende viden med udgangspunkt i konkret litteratur eller deres egne erfaringer. Ved at tilbyde andre handlemuligheder i kraft af egne erfaringer eller anden viden styrker det borgernes handlerum og mulighed for at ændre adfærd i en mere hensigtsmæssig retning.

Styrket agency

Agency styrkes via peer-støttens evne til direkte og indirekte at inspirere borgerne til at sætte mål for sig selv. Indirekte er peer-støtten et forbillede, der via levede erfaringer kan inspirere borgerne til at definere egne mål og ønsker. Peer-støtten kan også ved hjælp af recovery-understøttende værkstøjer/litteratur, sætte mere direkte fokus på borgernes mål. Derudover kan peer-støtten, ved at deltage i møder med fx jobcenter eller jobsamtaler, bidrage aktivt til borgernes handlinger og ved at have positive forventninger på borgernes vegne kan peer-støtten bakke op om borgernes positive beslutninger. Ifølge rapporten oplevede flere borgere, at peer-støtten havde stor betydning i forhold til, at de ikke opgav at forfølge deres mål. Peer-støtten har haft betydning i forhold til at skabe konkrete forandringer i borgernes liv som fx uddannelse, job, mod på at prøve nyt og (gen)etablering af relationer.

Samlet konklusion

Samlet set konkluderes det i rapporten, at Peer-støtte, udført via projektets to modeller har en udpræget positiv, omend differentieret, indflydelse på borgernes personlige recovery. Der gøres særligt opmærksom på, at den positive effekt varierer for den enkelte borger i forhold til, hvilke områder de ses styrket på. Derudover beskrives, at rapportens positive resultat kan skyldes, at de inkluderede borgere i undersøgelsen, bestod af mennesker med en positiv relation til peer-støtten og hermed med positive ting på hjertet i forhold til projektet. Der argumenteres dog for, at denne undersøgelses resultat bakkes op af løbende evalueringer i projektet og hermed projektets midtvejsevaluering fra 2017 samt eksisterende international litteratur på området. Hermed kan denne rapports resultater meget vel være gældende i en generel kontekst.

Den fulde rapport, en pixi-udgave og andre rapporter kan downloades her

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *