Peer-støtte i Danmark: En mellemtid

Af Klavs Serup Rasmussen, projektansvarlig i Peer Partnerskabet

I Peer Partnerskabet har vi tidligere været med til at introducere peer-støtte i en dansk kontekst i både kommuner og regioner. Hen ad vejen er det blevet tydeligt, at på grund af vores velfærdstradition, spiller peer-støtte en anden rolle i Danmark end i mange andre lande. Især én peer-rolle er utænkelig herhjemme, selvom denne rolle internationalt og historisk set er hele fundamentet for peer-støtte. Det er rollen, hvor peers er ansat til at repræsentere borgerne og ikke indsatserne.
– At det er blevet som det er, er måske ikke så meget en historie om peer-støtte, men om hvad der sker, når vi i Danmark vil arbejde recoveryorienteret – uden at lave for meget om.

Find indlægget her

Konferencen om peerarbejde og peerfaglighed der blev afholdt i Odense 24. april

Dagen blev til på baggrund af et godt samarbejde mellem Barfodsforskerne, Forskningens Døgn under Uddannelses- og Forskningsministeriet og Peer-Netværket. Hertil kom et tæt og frugtbart samarbejde med dagens oplægsholdere, hvis syn på peerarbejde blev en ny stemme i koret i vores fælles arbejde for og med peers og den faglighed, de/I repræsenterer.

Det var første gang, vi i Peer-Netværket afholdt et arrangement, som i højere grad end tidligere havde fokus på peerfaglighed i relation til samfund og de ’systemer’, peers og peerfagligheden indgår i og forstås i forhold til. Som en naturlig følge heraf trådte fortællingen om den enkelte peer og de personlige erfaringer lidt i baggrunden. Det kan dele vandene i en organisation som vores, men mest af alt vidnede det om, at vi i Peer-Netværket har gennemgået en udvikling i retning af en større homogenitet blandt vores medlemmer – at det ikke længere i helt så høj grad er de individuelle erfaringer, der binder os til hinanden, men det fælles arbejdsfelt, der gør os sammenlignelige med andre i en samfundsmæssig kontekst.

Sociolog Anders Petersen fra Aalborg Universitet perspektiverede dette til sit syn på præstationssamfundet, som han siger har affødt et menneskesyn, hvor den enkelte forventes at være i evig udvikling, og hvor kravet om autenticitet stiller store men også uklare krav til den enkelte. En af Anders’ pointer var, at mennesket lever under et enormt pres, idet det uudtalte men samtidig fuldt accepterede krav om, at man skal være helt rigtig og helt sin egen, dikterer liv og selvopfattelse hos den, der gerne vil være med eller være på… eller måske endda være til på den rigtige måde.

Jeppe Oute, som har kendskab til feltet både som forsker og som tidligere psykiatrisk sygeplejerske, og som i dag arbejder som lektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, overtog fra Anders og satte fokus på peerarbejde, peerfagligt arbejde, peerstøtte og peermedarbejdere. Han indledte sit oplæg med følgende to udsagn fra hhv. en psykiater og en peermedarbejder:

Hvorfor skal vi overhovedet have professionelle patienter i psykiatrien?

Fordi vi er nødt til at have et værn mod sindssyge psykiatere!

Langt de fleste peers kender til denne spænding mellem aktører fra deres daglige virke, og alle nikkede vi anerkendende til det sagte som et klart udtryk for vores engagement og kald. Men det skulle vise sig at være langt mere kompliceret end som så, for Jeppes meget oplysende oplæg var en gennemgang af en lang række videnskabelige undersøgelser, artikler og reviews, som nok talte om de samme gode kvaliteter ved peerarbejde, men som samtidig satte fokus på, at idet peers ofte placeres i en vanskelig mellemposition på deres arbejdspladser, så bremses den gode udvikling af peerstøtten, og det bliver svært at sige præcist, hvad effekten af peerfagligt arbejde i grunden er. Emnet er stort og kun enkelt, hvis fokus er ensidigt, og det er det på ingen måde. Peerarbejdet og peerfaglighedens åbenlyse kvaliteter kan i teorien fremstå klare, men i praksis udfordres ideen, og de mange interessenter med hver deres agenda vanskeliggør udviklingen og implementeringen af peerarbejdet på arbejdspladser og stiller forhindringer i vejen for samme som en vej at gå i samfundet.

I fin forlængelse af Jeppes oplæg talte Charlotte Aagaard, tidligere centerchef i Helsingør Kommune, om det system, som hun har set, har spillet fallit i forhold til de borgere, der har brug for støtte fra en peer… ja som måske har mere brug for peerstøtte end for den støtte og vejledning, de får fra såkaldte ”professionelle” i kommunen. Hun talte om problemet med en ”dem og os”-kultur og talte varmt for den nære kontakt til borgerne i modsætning til den distance, hun har oplevet så tit.

Helt tæt på borgeren kom vi med Christina Færchs og Emma Søergaards oplæg om deres arbejde med borgere og patienter i social- og behandlingspsykiatrien i København. Her spurgte Christina, som ikke selv benytter sig af ordet ”peer” ift. sine (peer-)medarbejdere i Team mod på Livet i Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest, om vi ikke skaber et nyt ”dem og os” ved at trække den særlige peerfaglighed med ind på banen? Det hele handler om perspektiv, og om hvor man ser tingene fra, sagde hun, og det vil altid udfordre og nuancere det store billede.

Emma talte om det skæve magtforhold i behandlingspsykiatrien og de udfordringer, der følger heraf. Her spiller peerfagligheden en rolle ift. hvor i hierarkiet, man som peer befinder sig. Emma er både ansat som recovery-mentor på Rigshospitalet og i projekt ”Makkerpar” i Frinova. Her er hun ansat både på baggrund af sine egne levede erfaring og sin uddannelse, nemlig som cand.mag. i filosofi. Hendes pointe var bl.a., at hvad man kan kalde for en peer’s oprindelige faglighed, altid også spiller en rolle ift. den peerfaglighed, der udvikles og skærpes gennem arbejdet som peer.  

Slutteligt skal nævnes Martin Anker Jensen, som bidrog til dagen med sine poetry slams. Også her var identitet, tilhørsforhold, indre og ydre kamp og fremfor alt accept af sig selv og hinanden i centrum.

/Merete Benedikte Johansen, maj 2019

Daglig leder af Peer-Netværket Danmark

Vi skal skabe en vi-kultur: Vi har tilsammen viden og ressourcer og kan skabe fantastiske resultater

Pytte Hertz Würtz er optaget af problemstillingen omkring misbrug/psykiatri. Hun brænder for, at der skal være et samarbejde på tværs af behandlingerne og mener ikke, at misbrugs- og psykiatriproblematikken kan skilles ad. Mennesket er én enhed og skal behandles som én enhed.

Hun er ansat på Rusmiddelcenter Randers i Café Rusfri. Det er et tilbud til mennesker, som har været i misbrugs- eller psykiatrisk behandling, og som har valgt at leve et rusfrit liv. Hun deltager som Barfodsforsker på Folkemødet 2018 på Bornholm. Læs mere